کارشناس دانشکده علوم پزشکی

تعداد بازدید:۲۷

آقای مهندس سعید سهرابی پور

فارغ التحصیل رشته شیمی کاربردی مقطع کارشناسی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی-طبقه سوم-ضلع شرقی

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۹