شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

تعداد بازدید:۱۶۲

شرح وظایف:

دفتر توسعه آموزش به‌عنوان مرکزی پویا و کانون تبادلات فکری و عملی در جهت تصمیمات عملی در زمینه برنامه‌های آموزشی دانشگاه دارای شرح وظایف زیرمی باشد:

1-اجرای برنامه آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2- ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاتهای آموزشی دانشکده.

3- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

4- ارائه گزارش فعالیتها به تصمیم گیرندگان آموزشی در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.

5- همکاری با EDC دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبادلتجربیات، اطلاعات و بهرهمندی از پتانسیل های موجود در هر مرکز.

6- طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشی در زمینه تدریس، ارزشیابی، مشاوره  و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

7- پایش ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی.

8-نیاز سنجی آموزشی اعضائ هیات علمی.

9- توانمندسازی اعضاءی هیات علمی در حیطه های مختلف آموزشی علوم پزشکی بر اساس نتایج نیاز سنجی، سیاستها و اولویت های آموزشی دانشگاه.

10 - توانمندسازی، حمایت و هدایت دفاتر توسعه دانشگاها ( EDC ) و واحدهای توسعه آموزش بیمارستان ها در اجرای وظایف و برنامه های مربوطه.

11- توانمندساری مدیران آموزشی دانشگاه اعم از معاونین آموزشی دانشگاه، دانشکده، بیمارستان ها و گروه های آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی.

12- برنامه ریزی درسی در چاچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی.

13- طراحی، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی، استاد و دانشجو.

14- طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه.

15- ارزشیابی عملکرد و فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و واحدهای توسعه آموزش بیمارستانها.

16- تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده.

17- ایجاد  و فعال کردن کمیته های مشورتی دانشجویی در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

تبصره 1: وظایف مندرج در ماده 2 در دانشگاه هایی است که دارای EDO فعال هستند، با مشارکت آنان انجام خواهد شد.

تبصره 2: مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها در زیر مجموعه معاونت های آموزشی دانشگاهها  در راستای سیاست های مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نمایند.

تبصره 3 : مدیر مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی توسط معاون دانشگاه منصوب می گردد.

ماده 3- وظایف و فعالیت­های اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکده­ها

  1. اجرای برنامه­های آموزشی بر اساس سیاست­های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه.
  2. ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه­ها و سیاست­های آموزشی دانشکده.
  3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده.
  4. همکاری با EDO  سایر دانشگاه­های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره­مندی از پتانسیل­های آنان.
  5. پایش و نظارت بر عملکرد و فعالت­های واحد توسعه آموزش بیمارستان­ها.
  6. ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده.
  7. پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه­ های نوآورانه در سطح دانشکده.
  8. توانمندسازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه­های نوآورانه با حمایت EDC.
  9. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.

    10-توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه­های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست­ها و اولویت­های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.

11- نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون­های دانشکده مربوطه.

12-  اجرای طرح­های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت­های دانشسکده و EDC  با حمایت EDC.

13- ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده.

تبصره1: از نظر ساختاری دفاتر توسعه  آموزش دانشکده­ها زیر نظر معاونین آموزشی دانشکده­ها فعالیت می­نمایند.

تبصره 2: وظایف دفاتر توسعه دانشکده­ها تا زمان کسب توانمندی­های لازم، توسط مراکز مطالعات دانشگاه­ها و وظایف واحد­های توسعه بیمارستا­های آموزشی توسط دفاتر توسعه دانشکده­های پزشکی انجام خواهد شد.

تبصره 3: مدیر دفتر توسعه دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده و با هماهنگی مدیر مرکز مطالعات، توسط رئیس دانشکده منصوب می­گردد.

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۹