استعدادهای درخشان

تعداد بازدید:۱۸۱

 سرپرست:

خانم/ آقای

http://edu.kaums.ac.ir/UploadedFiles/blt_ico.gifمدرک تحصیلی: 

http://edu.kaums.ac.ir/UploadedFiles/blt_ico.gifشماره تماس ---------------- داخلی

http://edu.kaums.ac.ir/UploadedFiles/blt_ico.gifروز های حضور:  --------------و ------------- ساعت -----

http://edu.kaums.ac.ir/UploadedFiles/blt_ico.gifملاقات حضوری با دانشجویان:------------------و ------------------------

http://edu.kaums.ac.ir/UploadedFiles/blt_ico.gifآدرس پست الکترونیکی: ------------------------

          

اعضای دفتر استعدادهای استعدادهای درخشان دانشگاه

شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان EDCدانشگاه:

1  همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDCدانشگاه طبق برنامه تنظیمی 

2.  برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد استعداد درخشان در راستای اهداف EDCو معاونت آموزشی دانشگاه

3.  شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان و نخبه 

4.  طراحی بانک اطلاعات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

5.  برگزاری نشست با نمایندگان دانشجویان استعداد درخشان برای شناسایی مشکلات و مسائل آموزشی دانشجویان

6.  اطلاع رسانی در خصوص تسهیلات و امکانات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

7.  تهیه منابع علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

8.  برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی و توانمند سازی ویژه دانشجویان استعداد درخشان شامل کامپیوتر، زبان انگلیسی

9.   برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان با هماهنگی با واحد المپیاد EDCدانشگاه شامل حل مسئله، کارگاه گروi

10. همکاری و تعامل با معاونت پژوهشی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت پژوهش و تربیت دانشجوی پژوهشگر برتر

11. همکاری و تعامل با معاونت دانشجویی و فرهنگی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت پرورش دانشجوی نمونه

12. همکاری و تعامل با واحد المپیاد دانشجویی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت المپیاد های دانشجویی

13. پیگیری تصویب تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی شامل:

  • برنامه ریزی تورهای علمی ، فرهنگی و تفریحی اختصاصی
  • اختصاص سهمیه ویژه جهت برخورداری از امکانات خوابگاهی ، وام دانشجویی و نیز تخفیف در هزینه بلیط امکانات رفاهی از قبیل استخر، بلیط سینما و نیز کار دانشجویی
  • اختصاص بن خرید کتاب

14.  پیگیری و تصویب تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در معاونت پژوهشی دانشگاه شامل:

  •  تامین هزینه های شرکت دانشجویان در جشنواره ها، کنگره ها، سمینارها و همایش های علمی
  •  حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویان استعداد درخشان
  •   تامین هزینه های چاپ و تکثیر دانشجویان استعداد درخشان
  •   رایگان نمودن هزینه شرکت دانشجویان در کارگاه های آموزشی درون دانشگاهی
  •   اختصاص سهمیه ویژه جهت استفاده از خدمات اینترنتی دانشگاه
  •   برقراری ارتباط با بنیاد ملی نخبگان سعیدی و معرفی خدمات بنیاد جهت بهره مندی دانشجویان
  •   فراهم نمودن امکان مشارکت دانشجویان استعداد درخشان در مراکز تحقیقات دانشگاه

15.گزارش فصلی عملکرد واحد رشد استعداد درخشان به سرپرست EDCدانشگاه

ردیف

عناوین انتظارات

مدت زمان پیشنهادی

1

شناسایی و معرفی دانشجویان استعداد درخشان برای آزمون کارشناسی ارشد

از ----------------- تا پایان -------------

2

پیگیری بودجه ویژه مرکز رشد و استعداد درخشان از مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

از ----------------- تا پایان -------------

3

برگزاری نشست با مسئول ITمعاونت آموزشی جهت چگونگی دریافت خروجی یک درصد برتر دانشجویان از نرم افزار سیدا

از ----------------- تا پایان -------------

4

برگزاری نشست با معاونت های دانشجویی فرهنگی و پژوهشی جهت تصویب تسهیلات دانشگاهی ویژه استعداد درخشان

از ----------------- تا پایان -------------

5

همکاری در برگزاری کارگاه های دانشجویان المپیاد و جمع آوری کلیه مستندات مربوط به ارزیابی کارگاه ها و منابع علمی تهیه شده

از ----------------- تا پایان -------------

انتظارات مرکز از دفتر استعداد درخشان:

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۹