تاریخچه

تعداد بازدید:۱۲۹

دفتر توسعه آموزش EDO (Education Development Office)

 

 تاریخچه

تعلیم و تربیت از ارکان بنیادی هر جامعه است که باعث رشد و بقای انسانها می شود. با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت درامر آموزش، مراکز توسعه آموزش در بسیاری از کشورهای ناحیه مدیترانه شرقی ایجاد شده اند. این مراکز علاوه بر آنکه مستقیماً به امرآموزش افراد در سیستم های بهداشتی می پردازند به تربیت کارکنان بهداشتی مورد نظر نیز مبادرت می ورزند، قادرند در سطوح مختلف ازجمله محلی و کوچک که وابسته به دانشکده، دانشگاه و مراکز آموزشی و بیمارستانی تابعه بوده ، آموزشهای لازم را جهت ارتقاء وتوسعه یافته های علمی جدید ارائه نمایند.

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری نیز با هدف تسهیل اهداف استراتژیک و تعامل با تصمیم گیری­ها و تصمیم­سازی­های مؤثردر ارتقاء آموزش، از سال 1397فعالیت خود آغاز نمود .این دفتر در راستای نیل به اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشکده، رسالت خود را در قالب فعالیت در  کمیته­های برنامه­ ریزی درسی (curriculum development)، ارزشیابی (evaluation)، پژوهش در آموزش(research in education) مشورتی دانشجویی، المپیاد و توانمند سازی اساتید  برنامه ریزی و توسعه داده است.

فلسفه

 

دفتر توسعه دانشکده پرستاری و با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و بامشارکت فعالانه و اشاعه روحیه همکاری زمینه و بستر مناسب و مساعدی را برای رشد دانشجویان و اساتید فراهم می‌سازد و به منظور ارتقای کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده پرستاری با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه متناسب با نیازهای حال و آینده سیستم سلامت از اهم رسالت های این دفتر می باشد.

 شرح وظایف

دفتر توسعه آموزش به عنوان مرکزی پویا و کانون تبادلات فکری وعملی در جهت تصمیمات عملی در زمینه برنامه­های آموزشی دانشگاه دارای شرح وظایف زیرمی باشد:

  • همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی.
  • همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای آموزشی در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه.
  • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش.
  • ارائه مشاوره در زمینه های مختلف فرایند یاددهی یادگیری، اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه.

  • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده.
آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹